Regulamin pracowni chemicznej

 1. Uczniowie wchodzą do pracowni w obecności nauczyciela.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek utrzymywać porządek w pracowni.
 3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać zbędnych rozmów. W razie konieczności można porozumiewać się szeptem.
 4. Ćwiczenia należy wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 5. Nie należy przeprowadzać żadnych ćwiczeń bez zezwolenia nauczyciela.
 6. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło i narzędzia muszą być po wykonaniu ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce. Szkło należy umyć.
 7. Należy zgłosić nauczycielowi każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu.
 8. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać ani wynosić do domu.
 9. Nie należy otwierać kilku odczynników jednocześnie. Naczynie z odczynnikiem zaraz po pobraniu substancji zamyka się właściwym korkiem.
 10. Nie wolno wyrzucać resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do przeznaczonych do tego celu pojemników.
 11. W razie niebezpiecznego wypadku należy zgłosić się do nauczyciela i podać okoliczności zajścia. Nie wolno samodzielnie podejmować środków zaradczych.

 

Przepisy BHP

 1. Wszystkie substancje w pracowni należy uważać za mniej lub bardziej trujące. Po zakończeniu ćwiczeń należy bezwzględnie umyć ręce.
 2. Przy wszelkich pracach trzeba zachować szczególną ostrożność. Należy pamiętać, że nieuwaga, niedostateczne zapoznanie się z instrukcjami i używanymi substancjami może spowodować wypadek.
 3. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracy z substancjami żrącymi (kwasy, roztwory wodorotlenków), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży. W razie wypadku polaną powierzchnię spłukać obficie wodą i zgłosić nauczycielowi.
 4. Należy zachować dużą ostrożność przy pracach z palnikiem i substancjami łatwo palnymi.
 5. Przy wszystkich pracach należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie oczu.
 6. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach.
 7. Probówkę lub kolbę, w której ogrzewamy ciecz, należy trzymać wylotem w bok, nigdy do siebie ani w kierunku sąsiada.
 8. Probówki i kolby ogrzewa się tylko od dołu.
 9. Nie wolno się nachylać nad naczyniem, w którym wrze ciecz lub do którego dodaje się substancje.
 10. Wszelkie ćwiczenia należy wykonywać, stosując odczynniki w takich ilościach i stężeniach oraz w takich warunkach, jakie zostaną podane przez nauczyciela lub w instrukcji.
 11. Nie wolno zostawiać żadnych substancji bez etykiety lub podpisu. Zrywanie etykiet z butelek i słojów jest zabronione.
 12. Wąchając badane substancje należy kierować do siebie ich opary ruchem ręki, a nie zbliżać nosa do naczynia.
 13. Nie wolno próbować badanych substancji bez pozwolenia nauczyciela.
 14. Nie wolno kłaść żywności na stołach ćwiczeniowych. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pracowni chemicznej.
 15. Nie należy pić wody i innych napojów z naczyń laboratoryjnych.

Plik regulaminu i przepisów BHP - pobierz.